fbpx
Parcel Pro

Algemene voorwaarden

Parcel Pro is een Multi carrier softwareproduct dat bedrijven helpt met het koppelen van diverse vervoerders in een omgeving.

Dit is een overeenkomst tussen u en de entiteit die u representeert (hierna “u” of ” uw”) en Parcel Pro BV, (hierna “Parcel Pro”) met betrekking tot het gebruik van uw online Parcel Pro account en andere Parcel Pro diensten (hierna “de diensten”)

Artikel 1 – Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle klanten, leveranciers en derden die, al dan niet verbonden door een voorafgaandelijke overeenkomst, handelen met PARCEL PRO BV (al dan niet onder de uitbatingsnaam ‘Parcel Pro’, hierna ook zo genoemd). Deze voorwaarden kennen steeds gelding, tenzij dit schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2 – Aanvaarding van de algemene voorwaarden

U moet van wettelijk legale leeftijd zijn om deze bindende overeenkomst aan te gaan alvorens de algemene voorwaarden te aanvaarden. Als u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt, kan u geen gebruik maken van onze diensten. Door het gebruiken van de Parcel Pro website (ParcelPro.nl, login.parcelpro.nl) of andere Parcel Pro diensten geeft u aan de volgende algemene voorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben.

Artikel 3 – Beschrijving van de diensten

Wij voorzien een reeks diensten voor online samenwerken, beheer/ aanmaken van zendingen en het verbeteren van conversies en bedrijfsresultaten. U mag deze diensten benutten voor persoonlijk of bedrijfsgebruik in de organisatie die u vertegenwoordigt.

Artikel 4 – Aanpassingen aan de Algemene voorwaarden

Wij kunnen op elk moment aanpassingen maken aan de algemene voorwaarden. Wanneer we dit doen, zal u verwittigd worden van elke aanpassing via e-mail of door publicatie op de Parcel Pro website. U mag uw toegang tot de diensten opzeggen indien de veranderingen in de algemene voorwaarden uw rechten substantieel aantasten. Uw gebruik van de diensten na de aanpassing aan de algemene voorwaarden na verwittiging volstaat als bewijs van uw aanvaarding van de aangepaste algemene voorwaarden.

Artikel 5 – Gebruikersverplichtingen bij registratie

U moet zich registreren voor een gebruikersaccount door alle benodigde informatie te voorzien alvorens toegang te krijgen tot de diensten. U moet uw volledige naam, een geldig e-mail adres en elke andere gevraagde informatie ingeven om toegang te krijgen tot een Parcel Pro gebruikersaccount. Als u een organisatie vertegenwoordigt en u wenst de diensten te gebruiken voor zakelijk gebruik, raden wij u aan om uw bedrijfscontactinformatie in te geven wanneer u zich registreert. U houdt zich er aan om uw gegevens up-to-date en accuraat te houden. Indien u gegevens voorziet die vals, inaccuraat, verouderd of incompleet zijn, of Parcel Pro heeft substantiële redenen om te vermoeden dat uw gegevens vals, inaccuraat, incompleet of verouderd zijn, kan Parcel Pro uw gebruikersaccount deactiveren en u de toekomstige toegang tot de diensten weigeren.

Artikel 6 – Voorwaarden van het gebruikersaccount

U moet 18 jaar of ouder zijn om de diensten te gebruiken. U moet uw volledige naam, een geldig (bedrijf)e-mailadres en elke andere gevraagde informatie ingeven om toegang te krijgen tot uw gebruikersaccount. U moet een mens zijn. ‘Bots’ of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan om gebruik te maken van de diensten. Een login mag slechts gebruikt worden door één persoon. Eén enkele login mag niet gedeeld worden door meerdere personen. Een Parcel Pro account kan wel meerdere log-ins bevatten. Subaccounts toevoegen via de Multi Vendor module is alleen mogelijk voor ondernemingen die tot dezelfde groep behoren als bedoeld in artikel 2:24B BW als de onderneming opgeven op het hoofdaccount. Facturering zal uitsluitend geschieden ten laste van het hoofdaccount. Toevoegen van subaccounts via de Multi Vendor oplossing kan alleen na goedkeuring van Parcel Pro B.V.. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en wachtwoord. Parcel Pro kan niet en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting. U bent verantwoordelijk voor alle ingegeven informatie en activiteit die gebeurt in uw account, zelfs wanneer deze informatie ingegeven werd door anderen die toegang hebben tot uw account (geautoriseerd of niet). U mag de diensten niet overdragen of op een andere manier beschikbaar maken tot een derde. U mag de diensten niet gebruiken voor een illegaal of onwettig doel. U mag in geen geval de wetten in uw jurisdictie overtreden tijdens het gebruiken van de diensten.

Artikel 7 – Persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die u (of anderen die toegang hebben tot uw account) verstrekt aan Parcel Pro door gebruik te maken van de diensten, is onderworpen aan de voorwaarden. Uw keuze om de diensten te gebruiken wijst aan op uw aanvaarding van de algemene voorwaarden. U bent verantwoordelijk om uw gebruikersnaam, wachtwoord en andere gevoelige informatie confidentieel te houden. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die zich voordoen in uw gebruikersaccount en gaat akkoord ons onmiddellijk elk ongeautoriseerd gebruik van uw gebruikersaccount te melden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van uw gebruikersaccount.

Artikel 8 – Rechtsgeldigheid van offertes

Een offerte of prijsopgave is een schriftelijk document, is vrijblijvend en dient slechts als richtlijn. Zij krijgt pas rechtsgeldigheid bij ondertekening door de klant. Promotioneel drukwerk (zoals brochures, flyers, visitekaarten) en promotie via online kanalen (sociale media, website) kunnen nooit als offerte dienen. Overeenkomsten krijgen rechtsgeldigheid bij ondertekening ervan. Alle rechten en verplichtingen worden geregeld in de desbetreffende overeenkomst of pakket. Deze voorwaarden zijn cumulatief van toepassing (dit impliceert dat indien iets niet uitdrukkelijk geregeld staat in de overeenkomst, de bepalingen van deze voorwaarden van toepassing zijn).

Artikel 9 – Technische vereisten

Om Parcel Pro te gebruiken heeft u een moderne webbrowser nodig, zoals Mozilla Firefox. Indien u een oudere browser gebruikt, is het mogelijk dat u niet alle functies binnen Parcel Pro kan gebruiken.

Artikel 10 – Oplevering

De producten of diensten nemen de vorm aan van ‘Software as a Service’. Een simpele kennisgeving door Parcel Pro van locatie en toegangscodes tot de Parcel Pro-programmatuur zal beschouwd worden als oplevering van de desbetreffende dienst. Bij ingebruikname van het portaal, zal Parcel Pro de dienst als aanvaard beschouwen.

Artikel 11 – Betalingen van abonnementen en maatwerkoplossingen

Betalingen verlopen via een automatische incasso.

Indien u geen online betaling kan maken, kan u een betaling via bankoverschrijving aanvragen. Een dergelijke aanvraag kan door Parcel Pro geweigerd worden zonder opgaaf van reden. Er zijn geen terugvorderingen voor partiële termijnen van dienstverlening. Voor de webapplicatie van Parcel Pro vragen we een maandelijkse vergoeding. Een abonnement op de diensten is beschikbaar op maandbasis. Uw abonnement loopt automatisch door tot opzegging met inachtneming van de lopende maand. Als u de betaling op een andere manier wilt doorvoeren, of u wilt de samenwerking stoppen, kan u ons contacteren per brief, per e-mail of telefonisch. U moet ons dit communiceren op de laatste werkdag van de maand. De factuur zal verzonden worden naar het adres dat u opgaf bij de vorige betaling. In geval van beëindiging van het abonnement zal u geen vergoeding terugbetaald worden. Parcel Pro behoudt het recht om het abonnementsbedrag te veranderen voor elk pakket. Onze facturen dienen te worden betaald binnen een termijn van 14 kalenderdagen. Facturen die niet op (of voor) de vervaldag worden vereffend, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 12%, en dit met een minimum van 50 euro (eventuele interesten niet inbegrepen, aan 1% per maand). In geval van een terugbetaling zal dezelfde betalingsmethode gebruikt worden die u benuttigde om u te registreren tot de diensten. De betalingstermijn voor levering op krediet is 14 dagen vanaf factuurdatum.

Artikel 12 – Klachten

Klachten dienen schriftelijk of per e-mail te worden verzonden, binnen de 14 dagen na verzendingsdatum van de factuur. Zo niet, wordt de factuur onherroepelijk. Zichtbare gebreken, zoals fouten of onvolkomenheden op de website, e-mailcampagne of ander digitaal product, dienen 14 dagen na (digitale) oplevering te worden gemeld aan Parcel Pro. Verborgen gebreken (zoals fouten in de backend van de website of programmatuur, database-of programmeerfouten) dienen 90 dagen na oplevering gemeld te worden.

Artikel 13 – Parcel Pro communicatie

De diensten bevatten communicatie van Parcel Pro, zoals dienst gerelateerde aankondigingen, administratieve e-mails en nieuwsbrieven. U begrijpt dat deze communicatie deel is van het gebruik van de diensten. Wij geven u de optie om u uit te schrijven van de nieuwsbrieven. Als u kiest voor deze optie kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor onaangekondigde veranderingen aan de diensten. U kan zich echter niet uitschrijven voor administratieve berichten en dienst gerelateerde aankondigingen.

Artikel 14 – Spamming en illegale activiteiten

U gaat akkoord de diensten niet te gebruiken voor illegale doeleinden of voor de overdacht van materiaal dat illegaal, lasterlijk, inbreuk maakt op iemands privacy, beledigend, bedreigend of schadelijk is, religieuze gevoelens beledigt, racisme bevordert, virussen bevat of hetgeen dat inbreuk maakt op intellectuele rechten van een ander. U gaat er mee akkoord de diensten niet te gebruiken voor de overdacht van ‘junk mail’, ‘spam’, ‘chain letters’, ‘phishing’ of andere ongewenste massadistributie van e-mail. We behouden het recht om u de toegang tot uw account te ontzeggen wanneer we substantiële vermoedens hebben dat u de dienst gebruikt voor ongeautoriseerd gebruik, beschreven hierboven.

Artikel 15 – Inactieve gebruikersaccounts

We behouden het recht om onbetaalde demoaccounts te beëindigen, die inactief bleven voor een continue periode van 30 dagen. In het geval van een dergelijke beëindiging zal alle data verbonden aan dit gebruikersaccount verwijderd worden. Wij geven geen waarschuwing in het geval van een dergelijke beëindiging en we houden geen back-up van deze data. In het geval van een account met meer dan één gebruiker, als ten minste één gebruiker actief is, zal het account niet als inactief beschouwd worden.

Artikel 16 – Schorsing en beëindigen van gebruikersaccount

We kunnen uw gebruikersaccount tijdelijk deactiveren om u de toegang tot een deel of de volledige dienst te ontzeggen in het geval van vermoedelijke illegale activiteit, of in geval van verzoek door rechtshandhaving of de overheid. Bezwaren tegen een schorsing of beëindiging van een gebruikersaccount kunnen verzonden worden naar info@ParcelPro.nl binnen de dertig dagen na verwittiging van de schorsing. Na dertig dagen mogen wij een geschorst account verwijderen. Wij zullen ook uw account verwijderen en alle gerelateerde data verwijderen indien u dat ons verzoekt. Daarnaast behouden we ook het recht uw account te beëindigen wanneer wij redelijke vermoedens hebben dat u de algemene voorwaarden geschonden heeft. Beëindiging van uw gebruikersaccount bevat de ontzegging van de toegang tot alle diensten, het verwijderen van alle informatie over uw gebruikersaccount zoals uw e-mailadres en wachtwoord en het verwijderen van alle data in uw gebruikersaccount.

Artikel 17 – Afwijzing van garanties

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het gebruik van de diensten op eigen risico is. De diensten en website worden geleverd zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet. Parcel Pro geeft geen garanties met betrekking tot deze dienst of de informatie en materialen die door deze dienst verstrekt worden. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande paragraaf, garandeert Parcel Pro niet dat: De diensten en de website voortdurend beschikbaar; virusvrij, niet tijdig of niet volledig veilig zullen zijn; De door de dienst verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig of niet-misleidend is. Het gebruik van het gedownloade materiaal via het gebruik van de diensten en de website geschiedt op eigen risico en u zal zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele schade aan uw computersysteem of draadloos apparaat.

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid

Parcel Pro zal niet aansprakelijk zijn met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met de diensten voor enige indirecte, speciale of gevolgschade, of voor zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, inkomen, de winst of verwacht spaargeld , verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, verlies of beschadiging van informatie of gegevens, of andere schade die voortvloeit uit of veroorzaakt door uw gebruik van de dienst of uw onvermogen om de dienst te gebruiken. Deze beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing, zelfs als Parcel Pro uitdrukkelijk is ingelicht over het potentiële verlies. Het bedrag waar Parcel Pro aansprakelijk voor is kan nooit groter zijn dan het bedrag dat gefactureerd werd. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd om genoemde geschil te onderzoeken. Het is mogelijk dat Parcel Pro zal worden gevraagd om de identiteit of bestanden van de klant bekend te maken op aanvraag. Indien het verzoek rechtsgeldig is en past binnen een juridisch onderzoek, kan Parcel Pro de informatie verstrekken aan het verzoekende orgaan. Elke juridische kost, schade, advocaatkosten en andere kosten worden gedragen door de klant.

Artikel 19 – Overmacht

Bij overmacht (dit zijn omstandigheden buiten de wil van Parcel Pro) is Parcel Pro vrijgesteld van alle verplichtingen (en eventuele daaruit volgende aansprakelijkheid). Het volgende wordt onder meer als overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, algemene schaarste aan goederen, ziekte, ontslag en in het algemeen elke onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk of de overmacht zich voordoet bij Parcel Pro, bij één van zijn leveranciers of één van zijn medewerkers.

Artikel 20 – Nietigheid

Nietigheid van één of meer bepalingen uit deze voorwaarden, tast niet het geldige deel van deze voorwaarden aan. Beide partijen zullen de nietige bepaling(en) vervangen door (een) geldige bepaling(en), die zoveel mogelijk zal (zullen) aansluiten met de bedoelingen die aan de nietige bepaling(en) ten grondslag liggen.

Artikel 21 – Parcel Pro handelsmerk

Parcel Pro en het Parcel Pro logo zijn handelsmerken van Parcel Pro BV. U gaat er mee akkoord deze niet te gebruiken op geen enkele manier zonder toestemming van Parcel Pro.

Artikel 22 – Einde van de Algemene voorwaarden

Als u vragen of opmerkingen heeft rond deze overeenkomst, contacteer ons op info@ParcelPro.nl

Artikel 23 – Bedrijfsinformatie

Parcel Pro BV

Griede 22

3191EE Hoogvliet Rotterdam

Nederland

Via telefoon: +31 (0) 85 273 278 5

Via e-mail: info@parcelpro.nl