fbpx
Parcel Pro

Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van ons verzendsysteem, ga je akkoord met onderstaande voorwaarden – geldig vanaf 15 april 2024.

Algemene Voorwaarden van Shops United en Parcel Pro

Shops United BV / ParcelPro BV
Hofhoek 7
3176PD Poortugaal
023 – 30 30 315
KvK: 30271572 / KvK: 65079485

Shops United & Parcel Pro zijn handelsnamen van respectievelijk Shops United BV en Parcel Pro BV

ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

1. Aanvullende bezorgopties: aanvullende bezorgopties die door de Klant kunnen worden afgenomen met betrekking tot het vervoer van de Zending, waaronder (maar niet beperkt tot):

 • het kiezen van de dag van bezorging;
 • bezorging in de ochtend;
 • bezorging in de avond;
 • ophalen van de Zending op een locatie van de Vervoerder;

2. Aanvullende verzendopties: aanvullende verzendopties die door de Klant kunnen worden afgenomen met betrekking tot het vervoer van de Zending, waaronder (maar niet beperkt tot):

 • verhoogde aansprakelijkheid;
 • enkel aflevering bij de Geadresseerde;
 • aflevering met handtekening voor ontvangst;
 • retourneren bij geen gehoor;
 • verzending van een groot pakket;
 • 18+ leeftijdscheck;

3. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van ShopsUnited / ParcelPro;

4. Bestelling: een (in principe) via de Website ten name van de Klant geregistreerde bestelling van één of meer Producten;

5. Digitale Zegelwaarden: Zegelwaarden die uitsluitend online verkrijgbaar zijn;

6. Diensten: de Verzenddiensten en de Online Ondernemen Diensten;

7. Eigen bijdrage: het door de Klant vastgestelde bedrag dat de Geadresseerde verschuldigd is indien een Zending door middel van de Retourservice wordt geretourneerd;

8. Geadresseerde: degene aan wie een Zending moet worden afgeleverd;

9. Gevaarlijke stoffen: de gevaarlijke stoffen zoals gespecificeerd in de laatste versie van de technische instructies van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), de ‘dangerous goods regulations’ van de internationale handelsorganisatie voor de luchtvaartindustrie (IATA), de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee, het Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) of andere nationale of internationale wet- of regelgeving van toepassing op het vervoer van en/of dienstverlening betreffende gevaarlijke stoffen;

10. Koppeling op maat: een koppeling die door ShopsUnited / ParcelPro op maat wordt gemaakt voor de Klant, zodat (een deel van) de functionaliteiten van het Platform gebruikt kunnen worden vanuit de webshop van de Klant.

11. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met ShopsUnited / ParcelPro een Overeenkomst aangaat, aan ShopsUnited / ParcelPro Opdrachten verstrekt, bij ShopsUnited / ParcelPro Bestellingen plaatst en/of anderszins kwalificeert als de wederpartij van ShopsUnited / ParcelPro;

12. Klantkoppeling: een koppeling die aan de hand van de instructie zoals gepubliceerd op het Platform door de Klant kan worden gerealiseerd, zodat (een deel van) de functionaliteiten van het Platform gebruikt kunnen worden vanuit de webshop van de Klant.

13. Shops United en Parcel Pro: handelsnamen van respectievelijk Shops United B.V en ParcelPro B.V., die statutair zijn gevestigd te Hoofddorp, kantoorhoudende aan de Hofhoek 7, 3176PD, te Poortugaal, ingeschreven zijn in het handelsregister van de kamer van Koophandel onder nummer (ShopsUnited) 30271572 en (ParcelPro) 65079485 en gebruiker zijn van de Algemene Voorwaarden.

14. Online Ondernemen Diensten: de diensten met betrekking tot en ter ondersteuning van het online ondernemen, zoals (nader) beschreven) op de Website en/of kenbaar zijn via het Platform en/of een Plug-in, waaronder (maar niet beperkt tot):

 • (geautomatiseerde) advertentiediensten; en
 • het ter beschikking stellen van e-learning materiaal;

15. Opdracht: iedere opdracht van een Klant aan ShopsUnited / ParcelPro tot levering van een Dienst;

16. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen ShopsUnited / ParcelPro en de Klant tot stand komt nadat de Klant zich heeft geregistreerd via het Platform en zodra de Klant is goedgekeurd door ShopsUnited- ParcelPro, inclusief de onderhavige Algemene Voorwaarden. Op grond van deze Overeenkomst kan de Klant Opdrachten verstrekken;

17. Partijen: ShopsUnited / ParcelPro en de Klant gezamenlijk;

18. Piekperiode: een bepaalde periode in een kalenderjaar waarin een Vervoerder per dag substantieel meer Zendingen worden aangeboden, een en ander door ShopsUnited / ParcelPro vast te stellen;

19. Platform: het online platform, raadpleegbaar voor de Klant via de Website, waar een Klant (onder andere) de Diensten kan afnemen;

20. Plug-in: software die ervoor zorgt dat (een deel van) de functionaliteiten van het Platform beschikbaar is vanuit verschillende webshopplatforms. Deze software kan door ShopsUnited / ParcelPro zijn ontwikkeld (“Eigen Plug-in”) of door de exploitant van een webshopplatform (“Externe Plug-in”);

21. Product(en): product(en) die (in principe) via de Website besteld kunnen worden, waaronder etiketten en verpakkingsmaterialen;

22. Tegoeden: het door de Klant in de Wallet op te laden saldo waarmee de klant Diensten kan afnemen via de Website. Tegoeden zijn geen persoonlijk eigendomsrecht of deposito en hebben geen contante waarde of enige andere waarde buiten het platform, zijn niet overdraagbaar, zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet worden gerestitueerd.

23. Track&Trace notificaties: notificaties van de status van de Zendingen;

24. Verboden goederen: goederen die (i) op grond van internationale of nationale wet- en/of regelgeving (waaronder ook begrepen regels van internationale organisaties) verboden zijn te vervoeren, (ii) waarvoor een Vervoerder niet de noodzakelijke licentie, autorisatie of andere vorm van toestemming heeft verkregen en/of (iii) waarvan het als algemeen bekend mag worden verondersteld dat deze gevaarlijk of illegaal zijn in het land van oorsprong, bestemming en/of elk derde land via waar de goederen worden vervoerd;

25. Vervoerder: degene die het vervoer van een Zending verzorgt, waaronder maar niet beperkt tot DHL, DPD, FedEx, PostNL, Brenger en UPS;

26. Verzenddiensten: de verzenddiensten, zoals (nader) beschreven op de Website en kenbaar zijn via het Platform en/of een Plug-in, waaronder (maar niet beperkt tot):

 • het bieden van de mogelijkheid om middels het Platform en/of een Plug-in Verzendlabels samen te stellen en te printen, alsook Aanvullende verzendopties of Aanvullende bezorgopties af te nemen, waarna het verzendproces met betrekking tot de Zendingen in gang wordt gezet (de “Verzendservice”);
 • het bieden van de mogelijkheid om een Zending op pallets te verzenden (de “Palletservice”);
 • het bieden van de mogelijkheid om een Zending met een afwijkende maat te verzenden (“Stukgoederenservice”);
 • het bieden van de mogelijkheid om een Zending ter verzending op te halen bij de Klant (de “Haalservice”);
 • het afhandelen van Zendingen die door de Geadresseerden retour worden gezonden (de “Retourservice”);
 • het afhandelen van vragen van Klanten met betrekking tot de Verzenddiensten (“Customer Service”);

27. Verzendlabel: een etiket met de specificaties voor het vervoer (zoals de adresgegevens van de Geadresseerde, de adresgegevens van de afzender en een barcode);

28. Wallet: het dashboard in het account van de Klant welke de tegoeden (de “Tegoeden”) weergeeft.

29. Website: de website ShopsUnited.nl, ParcelPro.nl, dan wel enige andere domeinnaam die door ShopsUnited / ParcelPro wordt gebruikt;

30. Zegelwaarden: postzegels en andere frankeeraanduidingen die gebruikt kunnen worden voor het vervoer van poststukken en die door Shops United voor rekening en risico van Koninklijke PostNL, als universele postdienstverlener, verkocht worden met inachtneming van de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden;

31. Zending: een vervoerseenheid (zoals een pakket, een brievenbuspakje of een pallet) die bestemd is voor een Geadresseerde en is voorzien van een Verzendlabel.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, de Opdrachten, de Bestellingen, alsook op iedere andere rechtsbetrekkingen tussen ShopsUnited / ParcelPro en de Klant.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Voor zover specifieke voorwaarden van Vervoerders van toepassing zijn voor de door de Klant gekozen Verzenddiensten en/of Producten, zullen deze aanvullend van toepassing zijn. De betreffende specifieke voorwaarden worden aangegeven in artikel 13.

Artikel 3 Afwijkingen, nietigheid en vernietigbaarheid

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 4, zijn afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen tussen Partijen.
 2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. ShopsUnited / ParcelPro en de Klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 4 Wijzigen Algemene Voorwaarden 

 1. ShopsUnited / ParcelPro heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Indien ShopsUnited / ParcelPro hiertoe overgaat, zal zij daarvan tenminste 30 dagen voor de inwerkingtreding van de wijziging en/of aanvulling schriftelijk en/of via e-mail of via het Platform mededeling doen.
 2. Wijzigingen en/of aanvullingen gelden ten aanzien van Overeenkomsten, Opdrachten en Bestellingen die op en na de datum van inwerkingtreding tot stand komen en/of worden geplaatst, alsook ten aanzien van alle andere rechtsbetrekkingen tussen ShopsUnited / ParcelPro en de Klant van op en na de datum van inwerkingtreding.
 3. Wijzingen en/of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten, gegeven Opdrachten en/of geplaatste Bestellingen, alsook ten aanzien van alle andere bestaande rechtsbetrekkingen tussen ShopsUnited / ParcelPro en de Klant, tenzij anders is bepaald.
 4. Indien de Klant een wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de reeds gesloten Overeenkomsten opzeggen en gegeven Opdrachten en geplaatste Bestellingen annuleren, een en ander tot en tegen de datum waarop de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden in werking treden, tenzij ShopsUnited / ParcelPro heeft aangegeven dat de oude Algemene Voorwaarden voor de Klant van kracht blijven.

DIENSTEN

Artikel 5 Overeenkomst van goederenvervoer

 1. Voor zover ShopsUnited / ParcelPro voor de Klant Zendingen verzendt, is sprake van een overeenkomst van goederenvervoer in de zin van artikel 8:20 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”). In dat geval zijn ook van toepassing:
  a. Nationaal vervoer over de weg:
  de Algemene Vervoerscondities 2002 (“AVC”), steeds de meest actuele versie daarvan zoals door de Stichting Vervoeradres gepubliceerd op de pagina https://www.sva.nl/avc en gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam;
  b. Internationaal vervoer over de weg:
  het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, in de door Nederland bekrachtigde versie (“CMR”);
  c. Luchtvervoer:
  Het Verdrag van Warschau van 1929 dan wel het Verdrag van Warschau zoals aangepast door het Haags Protocol (1955) en/of het Montreal Protocol No.4 (1975) dan wel het Verdrag van Montreal (1999) (“Luchtvervoer verdragen”).
 2. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden verplicht de Klant zich om kennis te nemen van de inhoud van de in het eerste lid bedoelde AVC.
 3. Indien de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met de bepalingen van de AVC, niet-dwingendrechtelijke bepalingen in de wet of in verdragen (waaronder de in het eerste lid vermelde CMR en Luchtvervoer verdragen), prevaleren de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 6 Registratie, Overeenkomst en Opdrachten

 1. Om gebruik te kunnen maken van Diensten dient de Klant zich via het Platform te registreren.
 2. Alle gegevens die de Klant tijdens de registratie aan ShopsUnited / ParcelPro verstrekt, dienen juist en volledig te zijn.
 3. Bij registratie maakt de Klant een inlognaam en -code aan. De Klant dient deze inlognaam- en code vertrouwelijk en met zorg te behandelen en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. ShopsUnited / ParcelPro is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van ongeautoriseerd gebruik van de inlognaam en -codes van de Klant.
 4. De Klant verklaart akkoord te zijn met de ontvangst van alle relevante communicatie onder de Overeenkomst op het door de Klant opgegeven e-mailadres.
 5. Nadat de Klant het registratieproces via het Platform volledig heeft doorlopen (waarbij de Klant onder andere kennisneemt van en instemt met deze Algemene Voorwaarden), en zodra de Klant is goedgekeurd door ShopsUnited / ParcelPro, komt een Overeenkomst tot stand. Op grond van deze Overeenkomst kan de Klant Opdrachten verstrekken.
 6. Opdrachten worden door de Klant verstrekt via het Platform of via de eigen webshop van de Klant (indien er een Plug-in is geïnstalleerd, er een Klantkoppeling is of er een Koppeling op maat is).

Artikel 7 Website, Platform, Plug-ins en koppelingen

 1. ShopsUnited / ParcelPro zal zich naar beste vermogen inspannen om de Website, het Platform, alsook Eigen Plug-ins en door haar ontwikkelde andere koppelingen (Koppeling op maat), 24 uur per dag beschikbaar te houden voor gebruik, maar kan ter zake geen garantie geven. ShopsUnited / ParcelPro is niet verantwoordelijk voor het beschikbaar houden van Externe Plug-ins, Klantkoppelingen en/of andere – door derden ontwikkelde en/of gerealiseerde – software, applicaties en/of koppelingen.
 2. ShopsUnited / ParcelPro is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de Website, het Platform, Plug-ins, andere software, applicaties en/of koppelingen tijdelijk buiten gebruik te stellen.
 3. ShopsUnited / ParcelPro is niet verplicht om Externe Plug-ins en/of andere – door derden ontwikkelde c.q. gerealiseerde – sofware, applicaties en/of koppelingen te (blijven) ondersteunen.
 4. ShopsUnited / ParcelPro zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Website, het Platform, Plug-ins en/of andere koppelingen te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de Klant via de Website, het Platform, de Plug-ins en/of andere koppelingen ingevoerde gegevens, maar ShopsUnited / ParcelPro kan ter zake geen garantie geven.
 5. De Website, het Platform, de Plug-ins en/of andere koppelingen kunnen technische en/of typefouten bevatten. De Klant kan hier geen aanspraken aan ontlenen.
 6. De Klant verplicht zich om de Website, het Platform, de Plug-ins en/of andere koppelingen uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd.

Artikel 8 Uitvoering van de Diensten

 1. ShopsUnited / ParcelPro zal de Diensten naar beste inzicht en vermogen en als zorgvuldig handelend dienstverlener uitvoeren.
 2. ShopsUnited / ParcelPro spant zich ervoor in om door haar gehanteerde termijnen (waaronder, maar niet beperkt tot, de aflevertermijn van een Zending c.q. de overkomstduur van een Zending) te halen. Deze termijnen zijn echter indicatief en nimmer fataal. Bij overschrijding (een) van deze termijnen komt ShopsUnited / ParcelPro niet in verzuim te verkeren en heeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
 3. ShopsUnited / ParcelPro is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de Diensten indien de Klant de door ShopsUnited / ParcelPro verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door ShopsUnited / ParcelPro gewenst, heeft verstrekt en indien de Klant de instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden voor de te leveren Diensten, zoals onder andere door ShopsUnited / ParcelPro kenbaar gemaakt op de Website, via het Platform en/of via de eigen webshop van de Klant (indien er een Plug-in is geïnstalleerd, er een Klantkoppeling is of er een Koppeling op maat is), in acht neemt.
 4. ShopsUnited / ParcelPro heeft het recht bij de uitvoering van de Diensten, zonder kennisgeving aan de Klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de Diensten geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de Klant door te berekenen, dit laatste waar redelijkerwijs mogelijk na de Klant hiervan op de hoogte te hebben gesteld. In dit kader heeft te gelden dat ShopsUnited / ParcelPro voor (een deel van) haar Verzenddiensten afhankelijk is van de dienstverlening van een of meerdere Vervoerders en voor (een deel van) haar Online Ondernemen Diensten afhankelijk is van software van derden.
 5. Indien een Vervoerder Track&Trace notificaties verstrekt aan ShopsUnited / ParcelPro, kan ShopsUnited / ParcelPro op haar beurt Track&Trace notificaties verstrekken aan de Klant. ShopsUnited / ParcelPro geeft geen garanties ten aanzien van de juistheid van de Track&Trace notificaties. Aan deze Track&Trace notificaties kan de Klant geen aanspraken ontlenen.

Artikel 9 Aanvullende verzendopties

 1. Tegen betaling van de daarvoor vastgestelde vergoeding en onder volledige toepasselijkheid van het in of bij deze Algemene Voorwaarden bepaalde, kunnen de Verzenddiensten van ShopsUnited / ParcelPro worden uitgebreid met één of meerdere Aanvullende verzendopties.
 2. Indien ShopsUnited- ParcelPro, in geval van vermissing van een Zending met een Aanvullende verzendoptie, is overgegaan tot uitkering van het verzekerde bedrag en de betreffende Zending binnen één jaar na deze uitkering alsnog aan de Geadresseerde wordt uitgereikt, dient het onverschuldigd betaalde verzekerde bedrag aan ShopsUnited / ParcelPro te worden gerestitueerd.

Artikel 10 Retourservice 

 1. Indien de Klant van de Retourservice gebruik wenst te maken, dan wordt door de Klant een Opdracht daartoe verstrekt via het Platform of via de eigen webshop van de Klant (indien er een Plug-in is geïnstalleerd, er een Klantkoppeling is of er een Koppeling op maat is). Zodra deze Opdracht is verstrekt, verstuurt ShopsUnited / ParcelPro een e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres van de Geadresseerde met daarin een URL die verwijst naar een webpagina waarop de Geadresseerde een Verzendlabel kan uitprinten.
 2. Een Zending, die voorzien is van een Verzendlabel zoals bedoeld in het eerste lid, kan uitsluitend door de Geadresseerde worden geretourneerd indien de instructies en/of aanbiedings(voorwaarden) van ShopsUnited / ParcelPro en/of de Vervoerders in acht worden genomen c.q. worden gerespecteerd. De Klant is verantwoordelijk voor naleving van de instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden door de Geadresseerde.
 3. Zodra de Geadresseerde de Zending met daarop het Verzendlabel ter retournering aanbiedt bij de Vervoerder, worden de kosten in verband met de retournering van de Zending door ShopsUnited / ParcelPro in rekening gebracht bij de Klant.
 4. Voorts wordt door ShopsUnited / ParcelPro bij de Geadresseerde de Eigen bijdrage in rekening gebracht. De Eigen bijdrage wordt op de eerstevolgende factuurdatum na ontvangst betaald aan de Klant of, naar keuze van ShopsUnited- ParcelPro, verrekend met enige andere vordering van ShopsUnited / ParcelPro op de Klant.

Artikel 11 Haalservice

 1. Indien de Klant van de Haalservice gebruik wenst te maken, dan wordt door de Klant een Opdracht daartoe verstrekt via het Platform of via de eigen webshop van de Klant (indien er een Plug-in is geïnstalleerd, er een Klantkoppeling is of er een Koppeling op maat is).
 2. De Klant is verantwoordelijk voor naleving van de instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden voor de Haalservice van de Vervoerder. 

Artikel 12 Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan ShopsUnited / ParcelPro aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en Opdrachten tijdig aan ShopsUnited / ParcelPro ter beschikking worden gesteld.
 2. Indien de Klant gegevens aan ShopsUnited / ParcelPro ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door ShopsUnited / ParcelPro voorgeschreven specificaties.

Verplichtingen van de Klant met betrekking tot Verzenddiensten

 1. Een Verzendlabel wordt samengesteld aan de hand van door de Klant opgegeven gegevens. Een Verzendlabel heeft te gelden als vrachtbrief. Alle Zendingen dienen voorzien te zijn van een volledig en correct ingevuld Verzendlabel.
 2. De Klant zal alle instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden van ShopsUnited / ParcelPro in acht nemen met betrekking tot Zendingen. Dit betekent onder andere dat de Klant zal zorgdragen voor een zorgvuldige verpakking afgestemd op de aard en inhoud van de Zending.
 3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor apparatuur en overige benodigdheden, zoals een printer en een internetverbinding, welke vereist zijn om gebruik te kunnen maken van de Verzenddiensten.
 4. Het is de Klant niet toegestaan om Gevaarlijke stoffen en/of Verboden goederen ter verzending aan te bieden. Indien de Klant toch Gevaarlijke stoffen en/of Verboden goederen ter verzending aanbiedt, vrijwaart zij ShopsUnited / ParcelPro en stelt zij ShopsUnited / ParcelPro volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden en schade die ShopsUnited / ParcelPro lijdt in verband met het vervoer van deze Gevaarlijke stoffen en/of Verboden goederen.
 5. De vrijwaring en schadeloosstelling als bedoeld in het zesde lid wordt tevens door de Klant afgegeven aan de door ShopsUnited / ParcelPro ingeschakelde derden.
 6. De Klant stemt ermee in dat door de Klant ter verzending aangeboden Gevaarlijke stoffen en/of Verboden goederen zullen worden vernietigd en dat de daarvoor geldende kosten op de Klant verhaald kunnen worden.
 7. Indien de Klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die ShopsUnited / ParcelPro daardoor heeft moeten maken voor rekening van de Klant.
 8. Op verzoek van de Klant kunnen Track&Trace notificaties ook ‘branded’ (in de huisstijl van de Klant) aan de Geadresseerden worden verstrekt. De ‘branded’ Track & Trace Notificaties dienen door de Klant te worden ingevuld en de Klant dient dit te doen volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende ethische maatstaven. Indien ShopsUnited / ParcelPro van mening is dat hieraan niet is voldaan, is ShopsUnited / ParcelPro – zonder gehouden te zijn dit vooraf aan de Klant te communiceren – gerechtigd het subdomein van de Klant te verwijderen en de ‘branded’ Track & Trace notificaties uit te zetten.

Artikel 13 Instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden van Vervoerders

 1. Indien en voor zover Vervoerders instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden hanteren met betrekking tot de Zendingen verplicht de Klant zich om voor iedere Zending deze instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden in acht te nemen c.q. te respecteren.
 2. De instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden van alle Vervoerders zijn te raadplegen en te downloaden via het overzicht van onze voorwaarden op https://shops-united.nl/alle-voorwaarden/
 3. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden verplicht de Klant zich om kennis te nemen van de inhoud van de in dit artikel bedoelde instructies, (aanbiedings)voorwaarden, specifieke productvoorwaarden en/of toeslagen bij iedere Zending.
 4. Indien de Klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in het eerste lid heeft voldaan, dan zijn alle kosten die ShopsUnited / ParcelPro daardoor heeft moeten maken voor rekening van de Klant. Tevens heeft ShopsUnited / ParcelPro de mogelijkheid om de Klant van het Platform af te sluiten, zonder dat een kennisgeving vooraf noodzakelijk is.

Artikel 14 Weigering, opschorting of staking van vervoer

 1. ShopsUnited / ParcelPro kan het vervoer van een Zending, zonder opgave van redenen, (laten) weigeren, opschorten of staken indien:
 2. de Klant niet voldoet aan de instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden van ShopsUnited / ParcelPro en/of Vervoerders;
 3. er sprake is van vervoer van Gevaarlijke stoffen en/of Verboden goederen, of het vermoeden daarvan;
 4. ShopsUnited / ParcelPro een andere gegronde reden tot weigering, opschorting of staking heeft, waaronder (maar niet beperkt tot) natuurrampen, oorlogen of gewapende conflicten, (werk)stakingen, etc.
 5. In geval van weigering of staking van het vervoer van een Zending stelt ShopsUnited / ParcelPro de Klant, voor zover mogelijk, in staat weer in het bezit te komen van de Zending alsmede van de eventueel daarbij overgelegde bescheiden. ShopsUnited / ParcelPro kan aanspraak maken op betaling van de voor het vervoer verschuldigde vergoeding, onverminderd het recht van ShopsUnited / ParcelPro op vergoeding van (extra) gemaakte kosten.

Artikel 15 ParcelPro abonnement 

 1. Bovenop het verzenden op basis van een verzendcontract tussen ParcelPro en een Vervoerder, kan de Klant op basis van een abonnement ook gebruik maken van de Website, het Platform, Plug-ins en koppelingen, terwijl de Klant verzendt via een eigen verzendcontract met een vervoerder. Laatstgenoemde vervoerder kwalificeert niet als Vervoerder in de zin van deze voorwaarden. Customer Service als onderdeel van de Verzenddiensten met betrekking tot laatstgenoemde verzendingen is niet van toepassing.
 2. Het abonnement loopt automatisch door, zolang dit niet wordt beëindigd. De Klant kan het abonnement maandelijks opzeggen tegen het einde van de kalendermaand. Het abonnement kan op ieder gewenst moment opgezegd worden door in te loggen op de Website (ParcelPro.nl) en het abonnement te deactiveren.
 3. De Klant kan het abonnement starten met een gratis proefperiode. De Klant kan het abonnement dan – eenmalig-, gedurende veertien (14) dage gratis proberen, dat wil zeggen dat de Klant geen abonnementskosten betaald. Tenzij de Klant het abonnement vóór het einde van de proefperiode heeft opgezegd, is de Klant verplicht tot betaling van de abonnementskosten. De Klant kan de kosten en de einddatum van de proefperiode bekijken door in te loggen op de Website en via ‘Instellingen’ te klikken op de tab ‘Abonnementen’.
 4. In afwijking van artikel 27 lid 1 van deze Voorwaarden, betaalt de Klant in het kader van het abonnement maandelijks abonnementskosten en een Tarief per zending op basis van een staffel. De abonnementskosten evenals de kosten voor de zendingen die de Klant verschuldigd is vanwege het gebruik van ParcelPro worden maandelijks in rekening gebracht. De abonnementskosten worden voor de eerste keer in rekening gebracht op de dag van de start van het abonnement (naar rato). Vervolgens worden de abonnementskosten maandelijks vooraf in rekening gebracht op de eerste dag van de nieuwe maand. Het abonnement start op de eerstvolgende dag na afloop van een eventuele proefperiode.
 5. Het abonnement is enkel beschikbaar voor Klanten die achteraf betalen (op factuur en/of via automatisch incasso. Indien en zodra een klant naar “vooraf betalen” gaat is het abonnement niet meer beschikbaar en heeft de Klant geen toegang meer tot het abonnement. Als het abonnement wordt opgezegd, stopt het abonnement automatisch aan het einde van de maand.
 6. Tussentijdse eenzijdige wijzigingen door ParcelPro van de abonnementskosten en/of bijbehorende Diensten zijn te allen tijde toegestaan, zonder dat ParcelPro enige vorm van schadevergoeding is verschuldigd aan de Klant. Een wijziging als hier bedoeld zal niet eerder ingaan dan dertig (30) dagen nadat de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

BESTELLINGEN 

Artikel 16 Bestellingen

 1. Bestellingen worden (in principe) geplaatst via de Website.
 2. Voor zover afwijkende en/of aanvullende voorwaarden gelden voor het bestellen, leveren en/of retourneren van specifieke Producten, zal dit uitdrukkelijk kenbaar worden gemaakt.
 3. ShopsUnited behoudt zich het recht voor om een Bestelling om haar moverende redenen te weigeren dan wel nadere voorwaarden te stellen (bijvoorbeeld indien een klant niet kan voldoen aan betalingsverplichtingen).

Artikel 17 Levering van Producten

 1. ShopsUnited zal de Producten op het door de Klant opgegeven adres laten afleveren.
 2. Voor zover een Klant tevens gebruik maakt van een door ShopsUnited aangeboden Haalservice zal Klant er voor zorgdragen dat de Producten worden aangeboden conform de daartoe gestelde instructies- en/of (aanbiedings)voorwaarden van de betreffende Vervoerder (zie artikel 13 hierboven). Indien Klant hiermee in gebreke blijft, dan komen de daardoor ontstane kosten of eventuele vertraging in de levering, voor zijn rekening.
 3. ShopsUnited spant zich ervoor in de opgegeven termijn voor de levering van de Producten te halen. De opgegeven leveringstermijn is echter indicatief en nimmer fataal. Bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijn komt ShopsUnited niet in verzuim te verkeren en heeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
 4. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand na plaatsing van de Bestelling bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Bestelling zonder kosten te annuleren.
 5. In geval van annulering conform het vorige lid zal ShopsUnited het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na annulering, terugbetalen.
 6. De Klant is verplicht de geleverde Producten in ontvangst te nemen. Blijft de Klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.
 7. Eventuele verzendkosten die betrekking hebben op aan de Klant geleverde Producten worden apart aan de Klant in rekening gebracht.
 8. Bij ontvangst van de door ShopsUnited geleverde Producten dient de Klant direct vast te stellen of de Producten beschadigd zijn of niet geschikt zijn voor het doel waarvoor deze Producten zijn geleverd. Van een dergelijke beschadiging of niet-geschiktheid dient de Klant binnen 14 dagen na ontvangst melding te maken. Behoudens de hiervoor bedoelde tijdige melding van de Klant, aanvaardt de Klant de Producten in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevinden, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren Producten blijven eigendom van ShopsUnited totdat alle vorderingen die ShopsUnited op de Klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
 2. Zolang de eigendom van de Producten niet op de Klant is overgegaan, kan de Klant de Producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
 3. De Klant is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ShopsUnited te bewaren.
 4. ShopsUnited is gerechtigd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de Klant aanwezig zijn terug te nemen indien de Klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De Klant zal ShopsUnited te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de Producten en/of ter uitoefening van de rechten van ShopsUnited.

TELL-A-FRIEND

Artikel 19

 1. Indien een Klant via het Platform een nieuwe klant aandraagt voor de afname van Verzenddiensten, kan de Klant aanspraak maken op een vergoeding van EUR 0,10 voor ieder regulier pakket (Pakket NL, Pakket EU of Pakket ROW) dat de nieuw aangedragen klant verstuurt, gedurende de eerste twaalf (12) maanden.
 2. Op de in het eerste lid bedoelde vergoeding kan de Klant aanspraak maken in de periode vanaf de succesvolle voltooiing van registratie van de nieuw aangedragen klant op de wijze als voorzien in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden, tot één jaar daarna.
 3. De Klant kan geen aanspraak maken op de in het eerste lid bedoelde vergoeding indien:
 4. de aangebrachte klant zich heeft geregistreerd met een KvK-nummer dat reeds bekend is bij ShopsUnited / ParcelPro;
 5. de aangebrachte klant aan de Klant gelieerd is;
 6. de aangebrachte klant gebruik maakt van de Verzenddiensten op basis van een overeenkomst met een andere partij dan ShopsUnited / ParcelPro;
 7. de Klant zelf geen actieve gebruiker is van de Verzenddiensten;
 8. de aangebrachte klant bezwaar maakt tegen het uitkeren van de in het eerste lid bedoelde vergoeding.
 9. Indien in weerwil van het bepaalde in het derde lid een vergoeding is betaald aan de Klant, is ShopsUnited / ParcelPro gerechtigd deze vergoeding terug te vorderen, in welk geval de Klant verplicht is deze vergoeding terug te betalen.

Artikel 20 Vervoer buiten Europa

 1. Voor zover de dienstverlening van Shops United / ParcelPro zich richt op het ten behoeve van Klant (doen) vervoeren van goederen buiten Europa, waaronder tevens begrepen het verrichten van douaneaangiften, zal Klant hiertoe op voorhand het registratie proces voor deze uitvoeraangifte(n) voltooien en de daartoe vereiste getekende volmacht voor directe vertegenwoordiging (in de zin van de artikelen 18 en 19 van de EU Verordening 952/2013 van 9 oktober 2013) alsmede een uittreksel Kamer van Koophandel aan zijn account hebben toegevoegd.
 2. Het model van de hiervoor in lid 1 bedoelde volmacht voor directe vertegenwoordiging is bijgevoegd als Bijlage 1. Op basis van deze volmacht machtigt Klant Shops United om uitklaringsactiviteiten te laten te verrichten, dat wil zeggen de uitvoering van de douanedocumentatie bij uitvoer. Hierbij gaat Klant akkoord met het uitbesteden van de douaneformaliteiten aan een derde ( “Douane Vertegenwoordiger”). Na het vervullen van de uitvoerformaliteiten worden de goederen verder vervoerd buiten de Europese Unie naar de geadresseerden in het land van eindbestemming.
 3. De Douanevertegenwoordiger wordt door Shops United / ParcelPro ingeschakeld als onderaannemer om de douane afhandelingsactiviteiten te verrichten op basis van het door de Klant toegekende formulier voor directe vertegenwoordiging (naar model als opgenomen in Bijlage 1). Klant is en zal te allen tijde aangemerkt worden als aangever en exporteur (“exporter of record”).
 4. Goederen die over de grens worden vervoerd kunnen onderworpen zijn aan douanerechten en andere belastingen in geval van import of export. De Klant zal als enige verantwoordelijk zijn voor de douane-inklaring van de goederen wanneer de goederen het land van bestemming binnenkomen en voor de betaling van alle douanerechten en andere belastingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot BTW / GST indien van toepassing).
 5. Voorts zal de Klant alle douanerechten, belastingen (met inbegrip van, doch niet beperkt tot BTW/GST, indien van toepassing), boetes, opslagkosten of andere kosten vergoeden die Shops United / ParcelPro of de voor de douane-inklaringswerkzaamheden ingeschakelde subcontractant maakt als gevolg van handelingen van de douane of andere fiscale/regelgevende/overheidsinstanties. De Klant zal Shops United / ParcelPro en/of de subcontractant voor douane-inklaring en/of enige formele aanvraag van een fiscale/regelgevende/overheidsinstantie alle documentatie en assistentie verschaffen die Shops United / ParcelPro en/of de subcontractant voor douane-inklaring en/of de verzoekende instantie kan verlangen om te voldoen aan douane- en belastingvereisten en zal, indien dit door Shops United / ParcelPro wordt verlangd, de invoerrechten en/of andere import gerelateerde kosten vooraf betalen.
 6. Klant staat er voor in dat hij gerechtigd is de door Shops United / ParcelPro te vervoeren of te verwerken goederen aan Shops United /ParcelPro of een door Shops United / ParcelPro ingeschakelde derde af te staan. Shops United / ParcelPro is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van de van de Klant ontvangen goederen en/of zendingen.
 7. Klant is verantwoordelijk voor en garandeert te (zullen blijven) voldoen aan de lokale fiscale en niet fiscale wet- en regelgeving rondom de (in- en uitvoer van de) verkopen in het land van bestemming. Klant vrijwaart Shops United / ParcelPro voor eventuele claims die direct of indirect het gevolg zijn van het niet voldoen van Klant aan de betreffende vereisten. Bij niet naleving daarvan heeft ShopsUnited/ParcelPro en/of de subcontractant het recht om de Diensten te staken.
 8. Voor zover het land van bestemming een land betreft waarbij het verplicht registreren voor btw-doeleinden bij e-commerce verkopen geldt, garandeert Klant dit (vooraf) geregeld te hebben en de betreffende data (i.e. btw nummer) hiervoor te hebben verstrekt aan Shops United / ParcelPro teneinde te voorkomen dat er onnodig btw wordt geheven bij binnenkomst van de goederen in het land van bestemming. Klant vrijwaart Shops United / ParcelPro voor eventuele claims die direct of indirect het gevolg zijn van het niet voldoen van Klant aan de betreffende btw registratie vereisten.
 9. Vertragingen of dubbele heffingen bij invoer in het land van bestemming als gevolg van het niet door Klant voldoen aan het bepaalde in artikel 20.8 van deze Algemene Voorwaarden zijn voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 21 Digitale Zegelwaarden

 1. Voor zover de Klant gebruik maakt van de mogelijkheid tot aanschaf van de Digitale Zegelwaarden via de Website heeft de Klant de verplichting zorg te dragen voor de tijdige betaling van de facturen die daarop betrekking hebben alsmede de juiste frankering van de Zending.
 2. Indien wordt geconstateerd dat een Klant, ondanks een waarschuwing en zonder zicht op verbetering, zich herhaaldelijk en op structurele wijze schuldig maakt en blijft maken aan onder frankering dan wel het herhaaldelijk niet (tijdig) voldoen aan een op haar rustende betalingsverplichting inzake de Digitale Zegelwaarden, zal Shops United het account van deze Klant (tijdelijk, zolang de situatie van onderfrankering zich voor blijft doen) voor de specifieke aankoop van Digitale Zegelwaarden blokkeren.

DIVERSEN

Artikel 22 Aanbiedingen 

 1. Alle aanbiedingen van ShopsUnited / ParcelPro zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 2. ShopsUnited / ParcelPro is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet-, prijs-, reken- of programmeerfouten in haar aanbieding, in een offerte, in mailings, op de Website, op het Platform, in Plug-ins of in andere uitingen.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod van ShopsUnited- ParcelPro, is ShopsUnited / ParcelPro daaraan niet gebonden. Er komt dan geen Overeenkomst, Opdracht, Bestelling en/of andere overeenkomst conform deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht ShopsUnited / ParcelPro niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst, Opdracht, Bestelling en/of andere overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Gedane aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten, Opdrachten, Bestellingen en/of andere overeenkomsten.

Artikel 23 Meerkosten

Indien de Overeenkomst, een Opdracht, een Bestelling en/of een andere overeenkomst op verzoek van de Klant wordt uitgebreid of gewijzigd, of indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten leiden. De Klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van meerkosten. ShopsUnited / ParcelPro zal pas een aanvang maken met de werkzaamheden die de meerkosten met zich meebrengen nadat de Klant daarmee akkoord is gegaan, tenzij er sprake is van een noodgeval.

Artikel 24 Wijziging bedrijfsgegevens en informatie- en medewerkingsplicht

 1. Indien de Klant verhuist dan wel het factuuradres of e-mailadres van de Klant wijzigt, dient de Klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres of zijn nieuwe e-mailadres via het Platform of via de e-mail aan ShopsUnited / ParcelPro mede te delen.
 2. De Klant is gehouden ShopsUnited / ParcelPro onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van een Overeenkomst, Opdracht, Bestelling en/of andere overeenkomst.
 3. De Klant zal alle medewerking verlenen aan ShopsUnited / ParcelPro welke redelijkerwijze van hem verwacht ter uitvoering van een Overeenkomst, Opdracht, Bestelling en/of andere overeenkomst.

Artikel 25 Geheimhouding

 1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een Overeenkomst, Opdracht, Bestelling en/of andere overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een van Partijen kenbaar is gemaakt of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 3. Het is de Klant niet toegestaan om tarieven van ShopsUnited / ParcelPro aan derden bekend te maken. 

Artikel 26 Prijzen en tarieven 

 1. Alle genoemde prijzen of tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
 2. De prijzen of tarieven zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, tarieven van derden, etc. Indien in een of meer van de hierboven genoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, is ShopsUnited / ParcelPro gerechtigd haar prijzen of tarieven eenzijdig aan te passen.
 3. In geval van een aanpassing van de prijzen ten aanzien van de Diensten, wordt de Klant van een aanpassing van de prijzen of tarieven tijdig via het Platform of via de e-mail op de hoogte gesteld.
 4. Indien de Klant niet akkoord gaat met aangepaste prijzen of tarieven zoals bedoeld in het derde lid, dan staat het de Klant vrij geen gebruik meer te maken van de Diensten van ShopsUnited en/of ParcelPro.
 5. Indien de aangeboden prijzen of tarieven voor enige Dienst afhankelijk zijn van het door de Klant afgenomen volume van deze Dienst, heeft het volgende te gelden:
 6. Bij registratie zoals bedoeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden dient de Klant in te schatten welk volume hij per kalenderjaar denkt af te nemen. Op basis van deze inschatting en een door ShopsUnited / ParcelPro te verrichten haalbaarheidstoets worden door ShopsUnited / ParcelPro de eerst geldende prijzen of tarieven bepaald.
 7. Indien het daadwerkelijk afgenomen volume zodanig wijzigt c.q. afwijkt, dan wel dreigt te wijzigen c.q. af te wijken, van het ingeschatte volume dat het hanteren van andere prijzen of tarieven in de rede ligt, zullen partijen hierover met elkaar in overleg treden. Dit overleg kan ShopsUnited / ParcelPro doen besluiten om andere prijzen of tarieven te hanteren.
 8. Prijzen en tarieven die gehanteerd zijn gedurende een bepaalde periode, zullen niet achteraf worden aangepast c.q. gecorrigeerd.

 Artikel 27 Betaling

 1. Facturatie in verband met de Diensten geschiedt tweewekelijks achteraf, telkens op de eerste van de maand, tenzij anders is overeengekomen.
 2. ShopsUnited / ParcelPro heeft het recht de in het eerste lid bedoelde facturatiefrequentie en/of -datum (incidenteel of structureel) aan te passen. In geval van een aanpassing van deze facturatiefrequentie en/of -datum, wordt de Klant van deze tijdig via het Platform of via de e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Betaling van in het eerste lid bedoelde facturen vindt plaats door automatische incasso van het door de Klant opgegeven bankrekeningnummer, tenzij tussen de Klant en ShopsUnited/ ParcelPro anders is overeengekomen.
 4. De Klant gaat akkoord met en machtigt ShopsUnited / ParcelPro voor een automatische incasso van de in het eerste lid bedoelde facturen.
 5. De Klant dient de in het eerste lid bedoelde facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 6. Bestellingen worden in principe direct bij het plaatsen ervan, via de Website, betaald door de Klant. Betaling vindt plaats via een van de betalingsmethoden zoals door ShopsUnited / ParcelPro ten tijde van het betalen wordt aangeboden op de Website. Indien de Klant een Overeenkomst heeft met ShopsUnited- ParcelPro, kan deze Klant ook afrekenen ‘op factuur’, welk geval het verschuldigde bedrag op de eerstvolgende factuur in rekening wordt gebracht.
 7. Diensten kunnen tevens worden afgenomen door gebruik te maken van de Wallet waarbij Tegoeden dienen te worden opgeladen in de Wallet.
 8. ShopsUnited / Parcel Pro is te allen tijde gerechtigd om hem moverende redenen (waaronder maar niet beperkt tot (i) indien het gebruik niet overeenkomt met het normale gebruik waarop de geldende tarieven zijn afgestemd, substantieel afwijkt van het gebruik dat in redelijkheid verwacht mag worden, of (ii) indien het betaalgedrag van Klant daartoe aanleiding geeft), Klant te verplichten (naar keuze van ShopsUnited / Parcel Pro en binnen een door hem te bepalen termijn) om gebruik te maken van de Wallet. ShopsUnited / Parcel Pro is daarmee bevoegd de betaalmethoden (automatische incasso, en directe betaling) voor de Klant uit te schakelen. De Klant dient hiervoor Tegoeden op te laden in de Wallet. Indien de Klant op dat moment openstaande bedragen heeft bij ShopsUnited / Parcel Pro, is laatstgenoemde gerechtigd om de betalingen met betrekking tot het opladen van de Tegoeden te verrekenen met de openstaande bedragen.
 9. Op het moment dat zich gedurende een aaneengesloten periode van minimaal zes maanden geen problemen hebben voorgedaan, kan Klant bij ShopsUnited / Parcel Pro een schriftelijk verzoek tot inschakeling van de betaalmethoden (automatische incasso en directe betaling). Een positief saldo van de Tegoeden kan niet worden gerestitueerd.
 10. Bij overschrijding van een betalingstermijn, is de Klant van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Klant de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 11. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ter verkrijging van voldoening zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 28 Zekerheidsstelling 

 1. ShopsUnited / ParcelPro is gerechtigd om van de Klant te verlangen dat deze zekerheid stelt voor de betaling van de ten behoeve van hem te verrichten als de Klant in verzuim is als bedoeld in artikel 27.7 van deze Algemene Vooraarden, als ShopsUnited / ParcelPro redenen heeft om te vermoeden dat de Klant in verzuim zal geraken en/of als sprake is van een gerechtelijk of buitengerechtelijk traject ter verkrijging van voldoening zoals bedoeld in artikel 27.8 van deze Algemene Voorwaarden.
 2. De zekerheidstelling als bedoeld in het eerste lid kan bestaan uit één of meer van de onderstaande mogelijkheden:
 3. vooruitbetaling van een door ShopsUnited / ParcelPro te bepalen bedrag voor de afname van Diensten, voor een door ShopsUnited / ParcelPro te bepalen periode;
 4. het niet bieden van een of meerdere Diensten, voor een door ShopsUnited / ParcelPro te bepalen periode;
 5. het gebruik van Plug-ins en/of andere koppelingen uitschakelen, voor een door ShopsUnited / ParcelPro te bepalen periode.

Artikel 29 Overmacht

 1. ShopsUnited / ParcelPro is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant, indien ShopsUnited / ParcelPro daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (“Overmacht”).
 2. Omstandigheden zoals bedoeld in het eerste lid zijn onder meer, maar niet uitsluitend: storingen in de verbindingen van en met het internet, transportvertragingen, stakingen, uitsluitingen, d(dos)-aanvallen, overheidsmaatregelen, het door Vervoerders, leveranciers en/of ander derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen. Onder Overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van ingeschakelde derden die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, alsmede iedere andere situatie waarop ShopsUnited / ParcelPro geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
 3. In geval van Overmacht zal ShopsUnited / ParcelPro vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog en/of gewijzigd te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel ShopsUnited / ParcelPro als de Klant, eventueel onder aanpassing van de door de Klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 30 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. ShopsUnited / ParcelPro kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
  – een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of nalaten kan worden toegeschreven, zoals onder andere omschreven in artikel 29 van deze Algemene Voorwaarden;
  – enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Klant te werk zijn gesteld;
  – door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
  – het onjuiste gebruik van Verzendlabels door de Klant;
  – het niet in acht nemen door de Klant van instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden van ShopsUnited / ParcelPro en/of de Vervoerders;
  – verkeerd of ondeskundig gebruik van Producten, gebruik van Producten in strijd met de gebruiksaanwijzing van deze Producten, gebruik van Producten voor een ander doel dan waarvoor deze zijn bestemd, gebruik van Producten na het aanbrengen van wijzigingen door de Klant of een derde;
  – het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Website, het Platform, Plug-ins en/of andere koppelingen.
 2. ShopsUnited / ParcelPro is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vertragingsschade en reputatieschade.
 3. ShopsUnited / ParcelPro is nimmer aansprakelijk voor schade die niet deugdelijk door de Klant kan worden onderbouwd.
 4. Voor zover ShopsUnited / ParcelPro voor de Klant Zendingen verzendt en dus sprake is van een overeenkomst van goederenvervoer in de zin van artikel 8:20 BW, zoals bedoeld in artikel 5 e.v. van deze Algemene Voorwaarden, en voor zover ShopsUnited / ParcelPro op grond van de AVC, CMR en/of Luchtvervoer verdragen aansprakelijk is voor de schade die de Klant lijdt en deze aansprakelijkheid niet is uitgesloten in deze Algemene Voorwaarden, gelden de eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen zoals opgenomen in de AVC, CMR en/of de Luchtvervoer verdragen.
 5. Voor schade anders dan voortvloeiend uit het verzenden van Zendingen, is de totale aansprakelijkheid van ShopsUnited / ParcelPro beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van ShopsUnited / ParcelPro gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ShopsUnited / ParcelPro beperkt tot het factuurbedrag met betrekking tot het gedeelte van de Overeenkomst, Opdracht en/of Bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van EUR 25.000,– op jaarbasis. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van ShopsUnited / ParcelPro zelf.
 6. De Klant vrijwaart ShopsUnited / ParcelPro voor alle aanspraken van diens klanten en stelt ShopsUnited / ParcelPro hiervoor volledig schadeloos.
 7. De Klant vrijwaart ShopsUnited / ParcelPro voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, Opdracht en/of Bestelling schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is. De Klant stelt ShopsUnited / ParcelPro hiervoor volledig schadeloos.
 8. De Klant vrijwaart ShopsUnited / ParcelPro voor alle vorderingen tegen ShopsUnited / ParcelPro die verband houden met douanerechten, invoerrechten en/of accijnzen met betrekking tot de Zendingen.
 9. Eventuele kosten die ontstaan als gevolg van het niet in acht nemen door de Klant van instructies en/of (aanbiedings)voorwaarden van ShopsUnited / ParcelPro en/of de Vervoerders, zijn voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 31 Klachten en verjaring

 1. Tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald, dienen klachten binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de Klant bij ShopsUnited / ParcelPro te zijn ingediend. De bekwame tijd is maximaal 30 dagen.
 2. Indien een klacht gegrond is, dan dient de Klant ShopsUnited / ParcelPro de gelegenheid te geven om alsnog de werkzaamheden te verrichten zoals overeengekomen of om een vervangend Product te leveren.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden dan wel het leveren van een nieuw Product niet meer mogelijk of zinvol is, zal ShopsUnited / ParcelPro slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen deze Algemene Voorwaarden (waaronder het bepaalde in artikel 28 van deze Algemene Voorwaarden).
 4. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Klant jegens ShopsUnited- ParcelPro, uit welken hoofde ook, vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 (één) jaar vanaf het moment waarop de Klant deze vorderingsrechten en/of andere bevoegdheden jegens ShopsUnited / ParcelPro kan aanwenden.

Artikel 32 Duur, opzegging, ontbinding en opschorting

 1. Een Overeenkomst tussen Partijen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door Partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 2. Indien een Klant enige verplichting niet nakomt, is ShopsUnited / ParcelPro bevoegd al haar verplichtingen op te schorten.
 3. ShopsUnited / ParcelPro is bevoegd een Overeenkomst per direct te ontbinden, zonder jegens de Klant schadeplichtig te zijn, indien de Klant de verplichtingen uit die Overeenkomst niet nakomt.
 4. ShopsUnited / ParcelPro is bevoegd een Overeenkomst te ontbinden indien zich zodanige omstandigheden voordoen dat nakoming van deze Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden verwacht van ShopsUnited- ParcelPro.
 5. ShopsUnited / ParcelPro is bevoegd een Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de Klant wordt verleend, ingeval de Klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de Klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn onderneming, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
 6. Indien een Overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van ShopsUnited / ParcelPro op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien ShopsUnited / ParcelPro de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en/of een Overeenkomst.
 7. ShopsUnited / ParcelPro en de Klant komen overeen dat de Klant geen beroep kan doen op artikel 2:271 BW (ongedaanmakingsverplichting).

Artikel 33 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de Website, het Platform, de Plug-ins en/of andere koppelingen, in meest ruime zin, blijft bij ShopsUnited / ParcelPro of diens licentiegevers. Het is de Klant niet toegestaan deze te verveelvoudigen, openbaar te maken ofwel te kopiëren. Indien en voor zover nodig, verkrijgt de Klant voor de duur van een Overeenkomst een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht teneinde de Diensten te kunnen afnemen.
 2. ShopsUnited / ParcelPro en de Klant komen overeen dat ShopsUnited / ParcelPro rechthebbende is en blijft van de (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, welke rusten op alle gegevens die worden verwerkt met gebruikmaking van het Platform, de Plug-ins en/of andere koppelingen, ingevoerd door ShopsUnited /ParcelPro, de Klanten en/of bezoekers (“Data”).
 3. Voor zover er geen (intellectuele) eigendomsrechten op de Data rusten, komen ShopsUnited / ParcelPro en de Klant overeen dat ShopsUnited / ParcelPro rechthebbende is en blijft van alle ingevoerde Data en dat de Klant slechts een gebruiksrecht toekomt, zoals in het eerste lid bepaald.

Artikel 34 Privacy en bescherming persoonlijke levenssfeer

 1. Bij het doorlopen van het registratieproces via het Platform zoals bedoeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden neemt de Klant onder andere kennis van en stemt deze in met de privacyafspraken in de privacyverklaring zoals vermeld op de Website.
 2. ShopsUnited / ParcelPro gebruikt in het kader van de uitvoering van haar Diensten de door haar van de Klant ontvangen (persoons)gegevens van deze Klant en de Geadresseerden. Een Klant zal de Geadresseerden informeren over dit gebruik, en ShopsUnited / ParcelPro vrijwaren en volledig schadeloos stellen voor alle vorderingen en kosten voortvloeiende uit het niet voldoen op privacy wet- en regelgeving die van toepassing is op de Klant.

Artikel 35 Personeel

Het is de Klant niet toegestaan om, zolang de relatie tussen de Klant en ShopsUnited / ParcelPro voortduurt, alsmede 1 (één) jaar na afloop daarvan, werknemers van ShopsUnited / ParcelPro in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ShopsUnited / ParcelPro. Onder werknemers van ShopsUnited / ParcelPro worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van ShopsUnited / ParcelPro of van één van de aan ShopsUnited / ParcelPro gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van ShopsUnited / ParcelPro of van één van de aan ShopsUnited / ParcelPro gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 36 Communicatie

De door ShopsUnited / ParcelPro ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, alsook de administratie van ShopsUnited- ParcelPro, geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door de Klant.

Artikel 37 Nakoming verplichtingen door Klant 

 1. De Klant is gehouden alle verplichtingen voortvloeiende uit een Overeenkomst, Opdracht, Bestelling en/of enige andere overeenkomst na te komen. Dat geldt ook indien de Klant ten behoeve van een andere (gelieerde) partij deze Overeenkomst, Opdracht, Bestelling en/of enige andere overeenkomst is aangegaan. Het staat ShopsUnited / ParcelPro evenwel vrij om in een dergelijke situatie ook de andere (gelieerde) partij aan te spreken, die hoofdelijk aansprakelijk is voor de nakoming van de verplichtingen van de Klant.
 2. Indien de Klant ten behoeve van een andere (gelieerde) partij een Overeenkomst, Opdracht, Bestelling en/of enige andere overeenkomst aangaat, verplicht zij zich om de andere (gelieerde) partij op de hoogte te stellen van en te binden aan de in het tweede lid opgenomen hoofdelijke aansprakelijkheid.

Artikel 38 Overdracht rechten

ShopsUnited / ParcelPro is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst, Opdracht, Bestelling en/of enige andere overeenkomst over te dragen aan een derde. De Klant stemt hierbij voor alsdan in met een dergelijke overdracht.

Artikel 39 Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Op elke Overeenkomst, Opdracht, Bestelling, alsook op iedere andere rechtsbetrekkingen tussen ShopsUnited / ParcelPro en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank Rotterdam is exclusief bevoegd om in eerste instantie kennis te nemen van alle geschillen tussen ShopsUnited / ParcelPro en de Klant.

Bijlage 1Model volmacht voor directe vertegenwoordiging

Direct Representative – Power of Attorney for Customs formalities

Agreement/authorisation to act as direct representative (hereinafter also referred to as Customs Representative) 

The Undersigned, The Customer / the party directly represented

Company Name :
Address :
Postal Code, Place :
Country :
Chamber of Commerce Registration no.*:
VAT-Id no*:
EORI number* :
Passport no.*:
The Customs Representative
Company Name :
Address :
Postal Code, Place :
*where applicable

The Parties declare to have agreed as follows:

   1. The Customer authorises and places orders with the Customs Representative, in conformity with Article 18, and further, of the Union Customs Code (Regulation no. 952/2013/EU), against the agreed remuneration, to make the declarations prescribed in the customs legislation -and where possible in other legislation- ‘in the name and for the account of’ the Customer. This authorisation and the order apply to the shipment of Goods presented by/on behalf of the Customer, for which the Customer has provided the Customs Representative Company with the records/information. This authorisation and the order comprise all acts and communications up to and including the completion of the verification of the declaration and those in connection with the issue of the communication of the amount of the customs debt.
   2. Furthermore, the Customer authorises and commissions the Customs Representative Company to:
    – submit requests for repayment/remission as well as to submit written objections relating to data incorrectly stated in the declaration compared to the information supplied when the order was placed;
    – to proceed, at the request of the Customer, to submit request for repayment/remission as well as to submit  written objections, because incorrect information was supplied when the order was placed;
    – to submit written objections in relation to corrections up to the completion of the verification of the declaration.
   3. Separate, case-by-case agreements are required for making/submitting other requests, written objections and lodging appeals.
   4. In connection with the authorisation, the Customer is obliged to hand over to the Customs Representative Company proof of the existence of the company, its current place of business and names of the person(s) authorised to lawfully represent the company, such as a recent excerpt of the company’s entry into the Trade Register of the Chamber of Commerce or a statement by the company to serve as evidence of the authority of the person issuing the authorisation. If the Customer is a private individual, that person must hand over a copy of his passport/identity card.
   5. The Customs Representative is entitled to have this authorisation performed by the following third party:

  Company Name :
  Address :
  Postal Code, Place :
  The Netherlands

  The Customer, lawfully represented by:
  Full Name :
  Position :
  Date and Place :
  Signature (and Company Stamp) :

  Customs Representative, represented by:
  Full Name :
  Position :
  Date and Place :
  Signature (and Company Stamp) :